Välkommen till föreningens årsmöte tisdagen 10 april kl 18:30 i Villa Skönvik, Rönningevägen 7 i Rönninge! Här finns för nedladdning:  Ekonomisk rapport 2017 ronninge fvof, Proposition fiskekontrollavgift 2018 och arsberattelse ronninge fvof 2017. Föreslagen dagordning nedan:

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande

 2. Dagordningens fastställande

3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare

4. Närvarolista och ev fullmakter

5. Fråga om mötet har behörigen utlysts

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017

8. Godkännande av utgifts- och inkomststat för 2017

9. Val av ordförande i föreningen

10. Val av övriga styrelseledamöter

11. Val av revisorer

12. Val av valberedning

13. Fastställande av medlemsavgift för 2019. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 150 kr

14. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort

15. Beslut om omfattning av kräftfiske 2018. Styrelsen föreslår ett liknande upplägg som 2017 vilket skulle bli 24/8 kl. 18.00 – 26/8 kl. 12.00, med 5 burar per medlem

16. Beslut om styrelsens förslag, se bilaga om proposition om fiskekontrollavgift

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutning