Måndagen 24 april kl 19:00 håller föreningen årsmöte i Villa Skönvik, Rönningevägen 7. Företrädare för Salems kommun och Länsstyrelsens fiskeenhet kommer att delta i en diskussion om vattenmiljön och fiskevård. Välkommen!

Förslag till dagordning för årsmötet

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2022
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2023. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort.
14. Beslut om omfattning och tidpunkt för kräftfiske. Styrelsen föreslår kräftfiske vid tre tillfällen, fre 11 aug – lör 12 aug, lör 26 aug – sön 27 aug samt lör 16 sept– och sön 17 sept, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med maximalt 5 burar per medlem.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning