Fiskestämman, föreningens årsmöte, sker tisdag 23 april kl 19:00 i Villa Skönvik, Rönningevägen 7 i Rönninge. Årsmöteshandlingar finns här; Årsberättelse för Rönninge FVOF 2018, ekonomisk rapport 2018 ronninge fvof och Proposition fisketavlingar.

Föreslagen dagordning
1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande

2. Dagordningens fastställande

3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare

4. Närvarolista och ev fullmakter

5. Fråga om mötet har behörigen utlysts

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018

8. Val av ordförande i föreningen

9. Val av övriga styrelseledamöter

10. Val av revisorer

11. Val av valberedning

12. Fastställande av medlemsavgift för 2020. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr

13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort

14. Beslut om omfattning av kräftfiske 2019. Styrelsen föreslår fiske vid två tillfällen, fre 29 aug – lör 30 aug och lör 7 sept – sön 8 sept, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem

15. Beslut om styrelsens förslag, se bilaga om proposition om krav på anmälan för arrangörer av fisketävlingar

16. Övriga frågor

18. Stämmans avslutning