Stämman 2024 sker 23 april kl 19 i Ersboda 4H-gård, Fruängsvägen 50 i Rönninge.

Förutom årsmöte presenteras även de vattenmiljöåtgärder som genomförts i Uttran och Flaten under 2023.

Här finns årsberättelsen.

Förslag till dagordning för årsmötet

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2023
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2025. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort.
14. Beslut om omfattning och tidpunkt för kräftfiske. Styrelsen föreslår kräftfiske vid tre tillfällen, fre 9 aug – lör 10 aug, lör 31 aug – sön 1 sept samt lör 14 sept– och sön 15 sept, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med maximalt 5 burar per medlem.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning