Årets fiskestämma, dvs föreningens årsmöte, blir tisdagen 26/4 kl 19 i Villa Skönvik, Rönningevägen 7.

Förutom förslag till dagordning så blir det även en diskussion med Länsstyrelsens expert på fiskevård om gös och kräftor. Dessutom får vi veta mer om projektet re:fisk.

Styrelsens verksamhetsberättelse kan laddas ner här. Revisionsberättelse kommer inom kort.

Föreslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2022. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort.
14. Beslut om omfattning och tidpunkt för kräftfiske. Styrelsen föreslår kräftfiske vid två tillfällen, lör 7 aug – sön 8 aug samt fre 27 aug – och lör 28 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem. Det är samma omfattning (ansträngning) som 2021.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning