Pga pandemin hålls årsmötet i föreningen senare än normalt. Tiden blir 15 juni kl 19 och platsen utomhus i Skönviksparken, förhoppningsvis i den sk amfiteatern nedanför Villa Skönvik. Dokument inför stämman finns här: Årsberättelse för Rönninge FVOF 2019

Föreslagen dagordning
1. Stämmans öppnande och val av mötesordförande
2. Dagordningens fastställande
3. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare
4. Närvarolista och ev fullmakter
5. Fråga om mötet har behörigen utlysts
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
8. Val av ordförande i föreningen
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för 2021. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 250 kr
13. Beslut om avgifter för fiskelicenser. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 250 kr för årskort och 100 kr för tvådagarskort
14. Beslut om omfattning av kräftfiske 2020. Styrelsen föreslår fiske vid två tillfällen, lör 8 aug – sön 9 aug samt fre 28 aug – och lör 29 aug, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning